Deratyzacja jest procesem kontroli i eliminowania szkodników, które mogą przenosić choroby, uszkadzać strukturę budynków oraz powodować straty materialne. Oprócz szczurów i myszy może obejmować inne gatunki gryzoni, takie jak nornice oraz krety. Co jeszcze warto wiedzieć o deratyzacji? Jakie metody walki z gryzoniami (i nie tylko) są najczęściej wykorzystywane?

Co to jest deratyzacja?

Deratyzacja to szereg czynności podejmowanych w celu wyeliminowania różnego rodzaju szkodników. Przeważnie obejmuje identyfikację problemu, ocenę skali zagrożenia i wybór odpowiedniej metody (ewentualnie metod) zwalczania gryzoni. Deratyzacja to również działania prewencyjne mające na celu zapobieganie ponownemu pojawieniu się zagrożenia.

Zagrożenia wynikające z braku deratyzacji

Brak regularnej deratyzacji w miejscach występowania zagrożenia może powodować szereg problemów. Gryzonie i inne szkodniki przenoszą niebezpieczne choroby, takie jak leptospiroza, salmonelloza i hantawirusy. Kolejnym potencjalnym zagrożeniem jest uszkodzenie infrastruktury budynków. Dotyczy to zarówno instalacji elektrycznych, jak i wodnych, a także elewacji. Kolejnym potencjalnym problemem są straty żywności.

Etapy deratyzacji i metody

Cały proces deratyzacji jest podzielony na etapy. W pierwszym kroku następuje rozpoznanie sytuacji i identyfikacja szkodników. Następny etap to opracowanie planu działania, który uwzględnia najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze metody zwalczania gryzoni (i nie tylko). W kolejnym kroku odbywa się zwalczanie poprzez wykorzystanie np. trutek i pułapek. Kluczowym etapem jest monitorowanie. Po zastosowaniu wybranych metod zwalczania należy upewnić się, czy szkodniki zostały wyeliminowane. Czas poświęcony na monitorowanie jest indywidualnie ustalany dla każdej deratyzacji. Ostatni etap to wdrożenie środków prewencyjnych w celu zapobiegania ponownemu pojawieniu się zagrożenia.

Do deratyzacji używa się różnych metod, w zależności od rodzaju i skali zagrożenia. Mogą to być środki chemiczne, takie jak trutki, pułapki mechaniczne i elektryczne. Ważne, aby te metody były stosowane przez wykwalifikowanych specjalistów, m.in. ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska.

Korzyści wynikające z przeprowadzania deratyzacji

Najważniejszą zaletą deratyzacji jest szybka eliminacja szkodników, które mogą być nosicielami chorób zagrażających zdrowiu ludzi. Kolejną korzyścią jest wyeliminowanie kosztów związanych ze szkodliwą działalnością gryzoni. Obecność szkodników może być stresująca i niekomfortowa dla osób przebywających w danym budynku. Wybór odpowiedniej metody wyeliminowania gryzoni rozwiązuje ten problem. Ponadto deratyzacja pomaga w utrzymaniu czystości i higieny.

Przepisy regulujące deratyzację

Deratyzacja jest zobowiązaniem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Ten obowiązek wynika z przepisów prawa. Wprowadzono go w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Podstawą prawną do przeprowadzenia deratyzacji jest artykuł 22, ustęp 1, punkt 2 ustawy z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kolejnym aktem prawnym jest ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspomniane ustawy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek zwalczania gryzoni, insektów i innych szkodników.